5 miles pts 10 miles pts 25 miles pts
Lee Williams 16 Alex Brawn 17 Alex Brawn 14
Kyle Kirton 11 ½ Murray Kirton 12 Murray Kirton 5
Sophie Cox 10 ½ Jack Pinchin 12 Jack Pinchin 5
Mattdew Elliot 10 Graham Martin 11 Rob Griffin 4
Jack Pinchin 9 Kyle Kirton 9